Değer Verdiğimiz Politikalarımız

Kalite Politikamız

 • Müşteri beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Hatayı ve israfı önleyerek verimliliği artırmak,
 • Tüm süreçlerimizde 0 hata prensibini benimseyerek, sürekli iyileşmek,
 • Takım çalışması ile çalışanlarımızın sürekli iyileşmeye katılımını sağlamak,
 • Bireysel ve kurumsal gelişimin toplumsal gelişimi sağlayacağı bilinci ile hareket etmek,
 • Tedarikçilerimiz ile çözüm ortaklığı ve sürekli gelişim ilkelerine dayalı iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde yasalara, ticaret ve toplum ahlakına uyarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak,
 • Çevre ve ISG’ye en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak,
 • Her süreç sahibinin kendi sürecinin lideri olmasını sağlamak, bu liderin proses yaklaşımı ve risk / fırsat temelli düşünce ile takımını yönlendirmesini, desteklemesini ve sürekli iyileştirmesini teşvik etmek,

Çevre ve Enerji Politikamız

 • Dynaress; çevre ve enerji ile ilgili tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlarla birlikte BM Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine uyarak çevre-enerji yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği de-karbonizasyon projeleri yapmayı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, mevcut en iyi teknolojilere dayalı etkin çözümler ile hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltacak faaliyetlerde bulunmayı,
 • Üretim sırasında kullanılacak olan kimyasal maddelerin satın alınması, taşınması, depolanması, kullanımı ve kullanımı sonrasında oluşacak tehlikeli atıkların bertarafı ve azaltılması ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uygun hareket eder, üretim esnasında yasaklı malzemeler kullanmamayı,
 • Çevrenin Korunması, Enerji Verimliliği ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
 • Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefler, tüm paydaşlar nezdinde; iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik eder,
 • Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı, bertarafı sırasında çevresel etkileri azaltmayı,
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyecek faaliyetlerde bulunmayı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, biyoçeşitlilik, hayvan refahı gibi gelecek kuşakları etkileyecek konularda risk ve fırsatlara önem vermeyi, eylem planları ile ekosistemi korumayı,
 • Yayınlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile uyum içerisinde çalışmayı, tüm paydaşlarımıza eğitim ve farkındalık aktiviteleri düzenleyerek, çevre ve enerji konularında sorumluluk bilincini artırmayı, çevre ve enerji politikamızla ilgili farkındalıklarını desteklemeyi taahhüt eder.

İSG Politikamız

 • Dynaress; Ana hedefi olan “Sıfır İş Kazası” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” ideallerine ulaşmak için ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler belirleyerek iş sağlığı ve güvenliği performansımızı iyileştirmek, gözden geçirmek ve izlenmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte olan tüm kanun, yönetmelik, ulusal ve uluslararası mevzuatları doğrultusunda sürekliliği sağlamayı,
 • Çalışanların refahı, sağlığı ve güvenliğini korumak için risk odaklı düşünce modelini benimsemelerini sağlamayı ve tehlikeleri tanımlayarak riskleri ortadan kaldırmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin tüm süreçlerine kendi sorumluluk alanlarında tüm çalışanları aktif olarak dahil ederek, onları hak, görev ve sorumlulukları konusunda doğru şekilde bilinçlendirerek, İSG kültürünün gelişimine katkı sunmalarını bekler ve tüm paydaşlar nezdinde; iş ağımızı İSG alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik eder,
 • Faaliyetlerimiz nedeni ile oluşabilecek İş kazası ve mesleki hastalık risklerini önlemek, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli olarak geliştirmek için İSG amaç ve hedeflerini oluşturmayı,
 • Önce İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkesini benimsemek üzere liderlik etmeyi ve bu doğrultuda tüm gerekli kaynakları sağlamayı beyan ve taahhüt eder.